Khổ in tem nhãn, in decal hình chữ nhật

Mẫu in tem bảo hành, tem vỡ hình chữ nhật


­

Một số mẫu khổ in tem nhãn, decal hình chữ nhật

rs01

1.75″ x 0.5″

RS01

rs02

0.75″ x 1″

RS02

rs03

4″ x 1″

RS03

rs04

4″ x 1.32″

RS04

rs05

1″ x 2″

RS05

rs06

2.8125″ x 1.333″

RS06

rs07

4″ x 2″

RS07

rs08

8″ x 5″

RS08

rs09

4″ x 3.33″

RS09

rs10

3.4375″ x 0.9375″

RS10

rs11

8.1299″ x 5″

RS11

rs12

2.375″ x 1.25″

RS12

rs13

3.75″ x 1.25″

RS13

rs14

3.75″ x 4.75″

RS14

rs15

3.75″ x 2″

RS15

rs16
3.75″ x 3″

RS16

rs17
3″ x 0.625″

RS17

rs18
3.4375″ x 0.669″

RS18

rs19
1.3125″ x 2.75″

RS19

rs20
2.75″ x 2.75″

RS20