Khổ in tem nhãn, in decal hình tùy biến

Hoa văn in tem bảo hành, tem vỡ


Một số mẫu khổ in tem nhãn, decal hình tùy biến

DS01

2.7953″ x 0.8268″

DS01

ds02

2.25″ x 2.25″

DS02

ds03

1.5″ x 1.5″

DS03

ds04

1.8327″ x 2.3458″

DS04

ds05

2.3852″ x 1.0671″

DS05

ds06

2.2609″ x 1.9582″

DS06

ds07

2.3758″ x 2.2601″

DS07

ds08

2.2754″ x 1.8872″

DS08

ds09

2.3749″ x 1.5313″

DS09

ds10

2.3605″ x 2.5027″

DS10

ds11

2.3414″ x 3.4028″

DS11

ds12

2.0483″ x 3.2983″

DS12